Про вiдкликання лiцензii
та призначення лiквiдатора АК АПБ "Украiна"
16.07.2001р
Нацiональний банк Украiни
ТЕРМIНОВО!!!
ЕЛЕКТРОННА ПОШТА
Нацiональний банк Украiни                       Керiвнику тимчасовоi адмiнiстрацii
акцiонерного агропромислового банку "Украiна"
В.С. Тополову
№43-517/2575-4194
Про вiдкликання лiцензii та призначення лiквiдатора АК АПБ "Украiна"

Шановний Вiкторе Семеновичу!


Нацiональний банк Украiни доводить до Вашого вiдома, що постановою Правлiння Нацiонального банку Украiни вiд 29.06.2001 № 249 "Про вiдкликання лiцензii на здiйснення банкiвських операцiй та лiквiдацiю Акцiонерного комерцiйного агропромислового банку "Украiна" прийнято рiшення про вiдкликання з 16 липня 2001 року банкiвськоi лiцензii на здiйснення всiх банкiвських операцiй та запровадження процедури лiквiдацii банку "Украiна".

Лiквiдатором банку "Украiна" призначено державну госпрозрахункову установу Агентство з питань банкрутства.

Постанова Правлiння Нацiонального банку Украiни вiд 22.09.2000 №371 "Про призначення тимчасовоi адмiнiстрацii банку "Украiна" визнана такою, що втратила чиннiсть. У вiдповiдностi до статтi 91 Закону Украiни "Про банки i банкiвську дiяльнiсть" з 16.07.2001 припиняються повноваження загальних зборiв акцiонерiв, спостережноi ради i правлiння банку "Украiна", а також тимчасовоi адмiнiстрацii банку "Украiна".

Тимчасова адмiнiстрацiя банку "Украiна" зобов'язана у визначений чинним законодавством термiн забезпечити передавання лiквiдатору бухгалтерськоi та iншоi документацii, печаток i штампiв, ключiв, матерiальних та iнших цiнностей, архiву, баз даних, кодiв (паролiв) доступу до комп'ютерiв, внутрiшнiх примiщень, де обробляються електроннi документи, використовуються та зберiгаються засоби захисту iнформацii банку "Украiна".

Список вiдповiдальних осiб лiквiдатора, уповноважених здiйснювати приймання документiв, матерiальних та iнших цiнностей, у розрiзi обласних дирекцiй банку "Украiна", Вам буде надано лiквiдатором.

З метою забезпечення оперативностi та повноти такоi передачi тимчасовiй адмiнiстрацii банку "Украiна" необхiдно:
- вжити упереджувальних та iнших заходiв щодо забезпечення схоронностi документацii, матерiальних та iнших цiнностей до моменту прийняття iх лiквiдатором;
- органiзувати вiдповiдну роботу з забезпечення негайноi пiдготовки та здiйснення такоi передачi на рiвнi всiх установ банку за участю представникiв територiальних управлiнь Нацiонального банку Украiни (переважно членiв тимчасовоi адмiнiстрацii);
- визначити вiдповiдальних осiб вiд банку "Украiна", якi здiйснюватимуть координацiю роботи по передачi, про що дати вiдповiднi вказiвки на мiсцях та встановити контроль за iх виконанням.

Слiд зазначити, що статтею 91 Закону Украiни "Про банки i банкiвську дiяльнiсть" передбачено, що банкiвська дiяльнiсть банку завершуeться закiнченням технологiчного циклу тих операцiй, якi сприятимуть збiльшенню або збереженню лiквiдацiйноi маси.

З метою забезпечення виконання вказаних вимог на 16.07.2001 встановлюeться наступний регламент роботи установ банку "Украiна", формування та подання ними балансiв i статистичноi звiтностi.

Установи банку вiдкривають операцiйний день з поточною датою 16.07.2001 i забезпечують необхiдний комплекс робiт, пов'язаний з закiнченням технологiчного циклу тих операцiй, якi сприятимуть збереженню або збiльшенню лiквiдацiйноi маси.
З 14-00 години 16.07.2001 буде виконано блокування всiх початкових платежiв банку.
В кiнцi дня 16.07.2001, пiсля завершення технологiчного циклу роботи СЕП, банк буде виключено з учасникiв системи електронних платежiв. Залишок коштiв на кореспондентському рахунку банку на кiнець дня 16.07.2001 буде вiддебетовано на накопичувальний рахунок лiквiдатора, вiдкритий в ОПЕРУ Нацiонального банку Украiни.

За 16.07.2001 формуeться щоденний баланс банку (форма 1Д-КБ, файл 01) в обласному розрiзi i передаeться в загально установленому порядку.

За таким же порядком формуeться i надаeться статистична звiтнiсть банку.

Таким чином, останньою звiтнiстю банку e звiтнiсть за станом на 17.07.2001.

При цьому звертаeмо увагу, що операцii банку за 16.07.2001 мають пiдлягати додатковому контролю з боку тимчасовоi адмiнiстрацii.

Пiсля завершення працiвниками установ банку своiх функцiональних обов'язкiв, вони повиннi забезпечити пiдготовку документацii та матерiальних цiнностей для здiйснення iх iнвентаризацii i подальшоi передачi лiквiдатору.

З метою максимально повного забезпечення розрахункiв з вкладниками (у першу чергу - фiзичними особами) та кредиторами банку "Украiна", враховуючи його масштабнiсть, складнiсть ситуацii та важливiсть забезпечення схоронностi та повноти передачi лiквiдатору документацii та майна, просимо взяти пiд особистий контроль забезпечення такоi передачi на рiвнi всiх установ банку "Украiна".


Заступник Голови В.Л. Кротюк


Содержание сайта
xtlan@torba.com


Используются технологии uCoz